Thứ Tư, 30 tháng 1, 2008

Đặc điểm lao động của người lãnh đạo

1./ Lao động của người lãnh đạo là loại lao động trí óc và mang tính sáng tạo cao. Bởi lẽ:
+ Quản lý là một khoa học
+ Biểu hiện của tính khoa học trong hoạt động quản lý thực tiễn
2./ Lao động của người lãnh đạo quản lý là một loại lao động nghệ thuật (quản lý là một nghệ thuật). Bởi lẽ
+ Liên quan đến cá nhân chủ thể quản lý
+ Đối tượng của lao động quản lý là con người
+ Quản lý luôn phải xử lý tình huống
+ Nghệ thuật khai thác và sử dụng thông tin
3./ Lao động của người lãnh đạo quản lý là một loại lao động nghề nghiệp, có tính chuyên môn nghề nghiệp, tính chuyên nghiệp cao (quản lý là một nghề)
4./ Hiệu quả lao động của người lãnh đạo quản lý là một loại hiệu quả đặc biệt
+ Không phải hiệu quả cá nhân mà là hiệu quả hoạt động của cả hệ thống
+ Không chỉ là hiệu quả kinh tế mà là hiệu quả tổng hợp
+ Rất khó đánh giá ngay hiệu quả lao động của người lãnh đạo quản lý
Tóm lại, từ sự phân tích trên, rút ra kết luận lao động của người lãnh đạo quản lý là loại lao động rất phức tạp có tính tổng hợp cao. Người lãnh đạo quản lý phải có trong mình nhiều loại năng lực (là nhà chính trị, nhà tổ chức, nhà chuyên môn, nhà sư phạm giáo dục, nhà hành chính luật pháp, nhà tâm lý,...). Muốn thành công người lãnh đạo phải hội tụ đủ các yếu tố khoa học, nghệ thuật và sự say mê nghề nghiệp.

Không có nhận xét nào: